طراحی شبکه نمایندگی‌های فروش به همراه قابلیت‌های جهانی

۲۳ آبان ۱۳۹۶ ایکس تی

دکتر احمد کریم پور در همایش آموزشی مدیریت به همراهزاریابی و مهندسی فروش
سایپا به همراه بیان این مطلب اظهار کرد: به همراهزاریابی امروز به همراه شکل به همراهزاریابی در
گذشته تفاوت های زیادی پیدا کرده هست و بر این اساس طراحی روش های فروش نیز
به همراهید تغییر کند.

وی افزود: بر اساس برنامه‌های گروه سایپا تولید خودرو در گروه
سایپا در سال ۱۴۰۴ به یک میلیون دستگاه در سال خواهد رسید و بر همین مبنا
به همراهید روش های فروش و به همراهزاریابی نیز متحول شود.

طراحی شبکه نمایندگی‌های فروش به همراه قابلیت‌های جهانی


کریم پور به همراه اشاره به تغییر رفتار مصرف کننده نهایی، ادامه داد: برای تحول
در روش های فروش، به همراهید مسوولان فروش خودرو در نمایندگی ها مورد توجه ویژه
قرار گیرند و علاوه بر آن، سیهست گذاری ها در گروه سایپا به همراه نمایندگی ها به
اشتراک گذاشته شود. بر این اساس انجمن‌های صنفی نقش به همراهرز و موثری ایفا می
کنند.

مدیر فروش و امور نمایندگی های گروه سایپا به همراه تاکید بر تقویت شبکه عملیاتی
فروش و خدمات پس از فروش، گفت: سایپا زیربنای خوبی برای منطقه ای شدن ایجاد
کرده هست که به همراه عملیاتی شدن آن،  مشارکت نمایندگی ها در فروش و خدمات پس
از فروش افزایش می یابد و به نوعی  به همراهزسازی و انتقال ساختارهای فروش و
خدمات به ابر نمایندگی ها انجام خواهد شد.

کریم پور ادامه داد: ما مشاور امین و صدیق نمایندگی ها هستیم و عارضه یابی
شبکه و کشف توانمندی ها در حوزه  فروش و خدمات پس از فروش در دستور کار
قرار می گیرد.

وی همچنین افزود: برای تحقق اهداف در نظر گرفته شده، ارزیابی های مستمر
دوره ای و نیازسنجی شبکه در حوزه آموزش و منابع انسانی به همراه جدیت انجام خواهد
شد و هستانداردها در مسیر جهانی شدن به روز رسانی می شود.

کریم پور گفت: ما معماری جدیدی در فروش و خدمات پس از فروش تعریف کرده ایم و
در حال طراحی طرحی جدید هستیم که بر اساس آن سازمان  فروش و خدمات پس از
فروش به همراه ساختاری چابک، خلاق و نوآور ایجاد خواهد شد

دانلود آهنگ مسعود صادقلو ما به هم میایم